Pharaoh Tirhaka & Horemheb (foto AMAIC)

Pharaoh Tirhaka & Horemheb (foto AMAIC)