Mao Zedong statue (foto Art Daily)

Mao Zedong statue (foto Art Daily)