Rutte breekt het vaasje (foto EJ Bron)

Rutte breekt het vaasje (foto EJ Bron)